Untitled Document
 
 
 
 
 
พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ด้วยเทคนิคการสอนแบบ BBL ณ โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
 
 
 

 ยินดีกับรางวัลครูคุณภาพ ร.ร.อนุบาลจุน
  ผลการประกวดผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ผ่านการคัดเลือกในระดับกลุ่มโรงเรียน ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมงานวันเกียรติยศ : ครูดีมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 ตามนโยบายคุณภาพการศึกษา 3 มิติ 8 จุดเน้น ณ โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) อ.จุน จ.พะเยา

 
         ผลการคัดเลือกมีดังต่อไปนี้ (สำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลจุน) 1. ผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ นางลักษณา จันธิมา รางวัลชมเชย ระดับเขตพื้นที่ 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา นายปรีชา กาวีเขียว รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับเขตพื้นที่ 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ นายณัฐกฤช ชัยชนะ รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับเขตพื้นที่ 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางสาวจีราวรรณ เชื้อเมืองพาน รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับเขตพื้นที่ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ทั้ง 4 ท่านนะครับ
  วันที่ 1 เมษายน 2556   
 
 
Untitled Document
หน้าแรก   |  ผลงานที่ภาคภูมิใจ   |  ภาพกิจกรรม   |  แผนที่โรงเรียน   |  ติดต่อโรงเรียน